English version

ОРИГИНАЛНИ ТУРБОКОМПРЕСОРИ

за леки, лекотоварни и товарни автомобили

Общи условия за ползвателите на сайт realturbo.net

Информация и условия на поверителност От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data ProtectionRegulation (GDPR)), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Ние се ръководим от принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г. Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящите условия влизат в сила от 25.05.2018 г. При необходимост ще се актуализират периодично на този сайт.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни


Наименование: „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД с ЕИК 113022827, Седалище и адрес на управление в град Перник 2300, ж.к. „Байкушева махала“, улица „Брацигово“ 53

Адрес закореспонденция в град София 1404, улица „Околовръстен път“ 23, е-mail: realturbo@mbox.contact.bg , телефон: 02/ 958 17 90, факс: 02/ 958 17 82, GSM: +359 88 761 0412, +359 88 534 0720, +359 885 340 708

Информация относно компетентния надзорен орган


Наименование: Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/ 915 3 518, е-mail: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg , сайт: www.cpdp.bg

„РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на търговски услуги, в следствие на предварително направена от Вас регистрация на сайта.

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително и за следните цели:
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД?


“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистриране на потребителска заявка през контактна форма на сайта, направена по желание на клиента. Целта на събирането на данни е възможно най-бързо и адекватно заявката да бъде пренасочена към наш обслужващ център в страната, за да изпълним качествена услуга към нашия клиент, пуснал заявката. Заключение от оценка на въздействието: Описаната операция е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място и адрес, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистриране на потребителска заявка; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С отбелязване на съгласие личните данни да бъдат обработени за целите на сайта, между „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Ваши данни за издаването на фактура.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на търговски услуги.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия за използване на „бисквитки“ между „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни се събират от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД посредством контактна/регистрационна форма в сайт www.realturbo.net. Събраните лични данни се обработват от определени служители във фирма „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД на позиция Технически сътрудник, като се записват на хартиен носител, до който имат достъп освен служителите на позиция Технически сътрудник и служителите на позиция Ръководител на екип. След еднократно използване на данните за контакт от страна на Ръководител екип, хартиеният носител остава на съхранение при служителите на позиция Технически сътрудник и в електронна поща, защитена със SSLсертификат. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни


“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД съхранява Вашите лични данни е електронна поща за срок не по-дълъг от 30 дни и на хартиен носител за срок не по-дълъг от 120 дни. След изтичането на посочените срокове, „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД се задължава да Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на заявените от Вас услуги, изпълними от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД.

Предаване на вашите лични данни за обработване

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл в свободен текст към realturbo@mbox.contact.bg .

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД може да поиска да удостоверите на самоличност и идентичност от лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. “РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни като изпратите повторна заявка през формата за контакти.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез изпращане на имейл към realturbo@mbox.contact.bg, да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

“РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД, с искане по имейл.

Вие можете да поискате от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/ 915 3 518, е-mail: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg , сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за използване на инструменти за автоматично събиране на данни –бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „РЕАЛ - ТУРБО“ ЕООД www.realturbo.net използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

Видове бисквитки, които използваме

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на GoogleAnalytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За GoogleAnalytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в GoogleAnalytics е 50 месеца.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е приоритет, с който не допускаме компромиси.
СОФИЯ
ул. Околовръстен път 23, 1404
телефон: 02/ 958 17 90, 02/ 958 17 82
GSM: 088 534 0720, 0885 340 708, 088 761 0412

Skype nickname: realturbobg

www.realturbo.net

Общи условия realturbo.net
ПЛОВДИВ
бул. Цариградско шосе 92
телефон: 032/ 634 050
GSM: 089 840 1330, 088 821 1829, 088 821 1830

Skype nickname: RealTurbo Plovdiv

СЛЕДВАЙТЕ НИ